top of page
Eller kaldırdı

EĞİTİM

Çapa 1

Faaliyet Alanları

1870 Vakfının faaliyet alanları; Eğitim, Kültür, Sağlık başlıklarında toplanan üç ana faaliyet konusundan ve bunları destekleyen Dayanışma, İş Birliği faaliyetleri ile Şerpa Ödülleri'nden oluşmaktadır.

Bu kapsam ve amaca yönelik kaynaklar ve projeler geliştirildikçe ve somutlaştıkça Internet sitemizin Etkinlikler bölümünde duyurulacaktır.
Çapa 2

Eğitim

Türkiye’de ileri eğitim – öğretim sistemlerinin uygulanması, öğretmen niteliklerinin arttırılması, Türk toplumuna ve insanlığa yararlı kişilerin yetişmesi için fırsat eşitliğine katkıda bulunmak, başarılı öğretmen ile mali olanağı sınırlı öğrencilere her türlü destek ve yardımı sağlamak,

Anılacak kişi, dönem, konu veya bağışçı adlarıyla tanımlanan (*) burs fonları aracılığıyla ortaöğretim, ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine, her türlü akademik, bilimsel araştırma ve çalışma yapanlara, yurtiçi veya yurtdışında öğretim – eğitim, yabancı dil bilgi ve becerisi geliştirme, özel eğitim etkinliklerine katılım, barınma, beslenme vb. için gerekli her türlü olanakları veya katkıyı karşılıklı veya karşılıksız olarak ayni veya nakdi olarak, burs ya da geri ödenmek üzere sunmak, vermek,

Kariyer planlaması ve gelişimleri için etkinlikler düzenlemek, mentorluk hizmetleri sağlamak,

Yurtiçinde veya dışında öğretimin her seviyesinde olmak üzere her türlü eğitim tesisleri, okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumları, yüksek okul araştırma merkezleri, kurs, dershane benzeri yerler açmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, kurulu olanlara ortak olmak, bunları devralmak veya devretmek,

Dijital olarak eğitim verecek eğitim, öğretim, mesleki bilgi-beceri, performans geliştirici eğitim kurumları ile e-kütüphane ve arşiv kurmak,

Belirli (*) eğitim ve öğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme hizmetleri için veya hizmette ihtiyaç duyulan her türlü araç ve gereç yardımında bulunmak, tadil, ilave tamirlerine ayni veya nakdi katkı sağlamak eğitim ve öğretim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak,

 

Vakıf amaçları doğrultusunda, öğrenimin her seviyesindeki öğrenciler için yurtiçi veya yurtdışında ev, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri ve benzeri yerleri açmak, kurmak, işletmek veya işlettirmek, kiralamak, devir almak veya devretmek, bulmak ve bu konularda karşılıksız olarak yardımda bulunmak,

(*) Mütevelliler Heyeti tarafından onaylanan ve güncellenebilecek “Burslar ve Destekler Yönetmeliği” çerçevesinde belirlenecek ve/veya onaylanacaktır.

Çapa 3

Kültür

Arkadaşlarımızın, bağışçılarımızın ve öğretmenlerimizin adlarını yaşatacak dijital ve/veya fiziki ‘Anılar Müzesi’ kurmak, güncellemek, geliştirmek, bu kişilerin biyografik anma kitap, e-kitaplarını yayınlamak, Vakıf web sitesi ve dijital uygulamalar, sosyal medya-mecralar üzerinde biyografik dönem/kişi belgeselleri hazırlayarak yayınlamak,

Nitelikli ve evrensel değerleri özümsemiş insan yetiştirmek ve geliştirmek için araştırmalar yapmak, yaptırmak,

Vakıf web sitesi ve dijital uygulamalar, sosyal medya ve diğer mecralar üzerinde biyografik dönem – kişi belgeselleri hazırlayarak yayınlamak,

Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapmak,

Dijital ve/veya basılı/fiziki bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlamak konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, anma vb. etkinlikler gerçekleştirmek,

 

Yurtiçinde veya yurtdışında, ulusal veya uluslararası düzeyde ödüllü veya ödülsüz bilgi, kültür, sanat, folklor ve spor ve benzeri bütün dallarda yarışmalar düzenlemek bu tür faaliyetlere katılmak, bireysel veya takım olarak katılanları desteklemek ve bunları teşvik etmek,

Gezi, kamp, seyahat turları, tiyatro, müzik, eğlence, programları gibi faaliyetlerde bulunmak, spor kulüpleri açmak, çevre duyarlılığını arttırmak, yeşil alan arttırma ve ağaç dikme programlarına katkı sağlamak, teşvik edici uygulamalar yapmak.

Çapa 4

Sağlık

Çapa 5

Vakıf amaçları doğrultusunda, vakıf mensupları, çalışanları, bağışçıları, burs yararlananları, öğretmenler ve bunların aileleri için yaşam kalitesini arttırıcı, kolaylaştırıcı sağlık bilgilendirmesi ve hizmetleri geliştirmek,

Acil ve hayati sağlık ihtiyaçlarında insani, ayni ve maddi destek sağlamak, bu amaçla ilişkili konu veya projeye özel kampanyalar düzenlemek, karşılıksız olarak sağlık yardımında bulunmak,

Vakıf amaçları doğrultusunda, vakıf mensupları, çalışanları, bağışçıları, burs yararlananları, öğretmenler ve bunların aileleri ile yakınları için hizmet verecek sağlık kuruluşları, bakım ve huzur evleri açmak, kurmak, işletmek veya işlettirmek, kiralamak, devir almak veya devretmek, bulmak ve bunun için yardımda bulunmak.

Dayanışma

Vakfın Mütevellileri ve Bağışçıları ile Vakfın etkileşimde bulunduğu ve yönetmeliklerde belirlenecek kurum ve kişiler arasında sosyal dayanışmayı sürdürülebilir bir zeminde kurmak ve dijital ve/veya fiziki etkinlikler, iş birliği oluşturan düşünce ve/veya projeler yoluyla güçlendirmek,

Bu dayanışmayı dijital ve/veya fiziki etkinlikler, iş birliği oluşturan düşünce ve/veya projeler yoluyla güçlendirmek,

Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun kurum ve kuruluşlarla ortak etkinlik ve gelir kazandırıcı iş birlikleri yapmak.

Çapa 6

İş Birliği

Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki kurumlar ve vakıflar ile iş birliği yapmak,

Yurtiçinde ve yurtdışında benzer amaç için kurulmuş ve kurulacak sivil toplum kuruluşları, uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, üst kuruluşlara kurucu üye veya üye olmak.

Çapa 7

Şerpa Ödülleri

Vakfın amaç ve hizmet konularına destek verenleri ‘Ödüller Yönetmeliği’ çerçevesinde teşvik etmek, onurlandırmak,

Bunun için ‘Şerpa Ödülleri’ kurmak ve yemekli toplantı, balo vb. faaliyetlerle bunu gerçekleştirmek.

bottom of page